Home > Linkovi > Udruge građana
Sunday, 23. February 2020
 
Udruge građana i zaklade
OSNIVANJE UDRUGE

Kontakt telefoni :
052 371-157
052 371-104
052 371-172

Pravni temelj:
- Zakon o udrugama (NN 74/14)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15).

VAŽNO: Sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave. Rok ističe 30. 09. 2015. god.

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
Vodic_za_osnivanje_udruge_i_uskladjivanje_s_novim_propisima.pdf    1.82 MB
Obrazac_1-Zahtjev_za_upis_u_Registar_udruga.doc    85.50 KB
Obrazac_2-Popis_osnivaca_osobe_ovlaštene_za_zastupanje_likvidator.doc    42.50 KB
Elektronicko popunjavanje obrazaca zahtjeva.doc    28.00 KB
Popis_ciljanih_skupina.pdf    45.92 KB
Klasifikacija_djelatnosti.pdf    108.18 KB
Nomenklatura_sportova_i_sportskih_grana.pdf    630.11 KB

Promjene podataka
Obrazac_3-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_udruga.doc    92.50 KB

Strane udruge
Obrazac_4-Zahtjev_za_upis_u_Registar_stranih_udruga.doc    45.50 KB
Obrazac-5-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_stranih_udruga.doc    54.50 KB

Izvadak iz registra udruga RH
Zahtjev-Izvadak_iz_Registra_udruga.docx    11.18 KB

ZAKLADE
Pravni temelj:
- Zakon o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 56/19)

Zakonom o zakladama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovina, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada.

Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe. Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova koja se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (zakladnik). Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.). Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava. Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).

Zaklade se upisuju u registar zaklada pri uredima državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade. Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade sadrži:
- osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
- osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
- naziv i sjedište zaklade
- svrhu zaklade
- podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina)
Osnovna imovina zaklade može biti u novcu, stvarima ili pravima, a služi za trajno ostvarivanje svrhe zaklade. Vrijednost osnovne imovine i predvidljive prihode koje bi ona mogla davati te dostatnost za ostvarivanje svrhe zaklade mora procijeniti ovlašteni sudski vještak.

UPIS ZAKLADE U REGISTAR ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zahtjevu za upis u registar zaklada (obrazac br. 1) prilaže se:
- akt o osnivanju zaklade
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
- odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
- potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
- dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
- procjena ovlaštenog sudskog vještaka
- izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
- izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade
- pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
- statut zaklade.

Zahtjev (obrazac br. 1) se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn.


UPIS PROMJENA U REGISTAR ZAKLADA

Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na:
- naziv
- sjedište i adresu sjedišta
- osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
- svrhu
- statut
- prestanak zaklade
Zahtjevu za upis promjena u registar zaklada (obrazac br. 3), prilaže se:
- zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada
- novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju
Zahtjev (obrazac br. 3) se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn.

STRANE ZAKLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Strana zaklada je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države. Strana zaklada upisom u registar stranih zaklada Republike Hrvatske ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis u registar stranih zaklada prilaže se:
- izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
- akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
- odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
- preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada
- ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka od 1-5.
Zahtjev se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn.

Vodič za osnivanje zaklada
ZAKLADE.pdf    384.41 KB
Obrazac_1_-_zahtjev_za_upis_u_Registar_zaklada_Republike_Hrvatske.pdf    1.07 MB
Obrazac_2_-_podaci_o_zakladniku_i_tijelima_zaklade.pdf    102.03 KB
Obrazac_3_-_zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_zaklada_Republike_Hrvatske.pdf    1.30 MB
Obrazac_4_-_zahtjev_za_upis_u_Registar_stranih_zaklada_u_Republici_Hrvatskoj.pdf    966.53 KB
Obrazac_5_-_zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_stranih_zaklada_u_Republici_Hrvatskoj.pdf    1.27 MB
Odluka_o_osnivanju_zaklade.doc    28.50 KB
Zahtjev_za_izvadak_iz_registra_zaklada_Republike_Hrvatske.docx    11.63 KB