Home > Linkovi > Udruge građana
Thursday, 23. May 2019
 
Udruge građana i zaklade
OSNIVANJE UDRUGE

Kontakt telefoni :
052 371-157
052 371-104
052 371-172

Pravni temelj:
- Zakon o udrugama (NN 74/14)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15).

VAŽNO: Sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave. Rok ističe 30. 09. 2015. god.

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
Vodic_za_osnivanje_udruge_i_uskladjivanje_s_novim_propisima.pdf    1.82 MB
Obrazac_1-Zahtjev_za_upis_u_Registar_udruga.doc    85.50 KB
Obrazac_2-Popis_osnivaca_osobe_ovlaštene_za_zastupanje_likvidator.doc    42.50 KB
Elektronicko popunjavanje obrazaca zahtjeva.doc    28.00 KB
Popis_ciljanih_skupina.pdf    45.92 KB
Klasifikacija_djelatnosti.pdf    108.18 KB
Nomenklatura_sportova_i_sportskih_grana.pdf    630.11 KB

Promjene podataka
Obrazac_3-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_udruga.doc    92.50 KB

Strane udruge
Obrazac_4-Zahtjev_za_upis_u_Registar_stranih_udruga.doc    45.50 KB
Obrazac-5-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_stranih_udruga.doc    54.50 KB

Izvadak iz registra udruga RH
Zahtjev-Izvadak_iz_Registra_udruga.docx    11.18 KB

ZAKLADE
Pravni temelj: Zakon o zakladama (NN 106/2018).

Zakonom o zakladama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovina, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada.

Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe. Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova koja se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (zakladnik). Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.). Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava. Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).

Zaklade se upisuju u registar zaklada pri uredima državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade. Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Vodič za osnivanje zaklada
ZAKLADE.pdf    384.41 KB
ZAKLADE.doc    42.50 KB
zahtjev_osnivanje_zaklade.doc    45.50 KB
odluka_osnivanje_zaklade.doc    28.50 KB
statut_zaklade.doc    42.00 KB
prijava_promjene_clanova_zaklade.doc    36.50 KB
zahtjev_upis_promjena_zaklade.doc    57.00 KB