Home > Linkovi > IZBORI I REFERENDUMI
Tuesday, 26. May 2020
 
IZBORI i REFERENDUMI

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU

GRADA BUZETA

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA BUZETA

Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta i to: Mjesni odbor Buzet, Mjesni odbor Buzet-Stari grad, Mjesni odbor Krušvari, Mjesni odbor Roč, Mjesni odbor Sovinjak, Mjesni odbor Sveti Ivan, Mjesni odbor Sveti Martin, Mjesni odbor Svi Sveti, Mjesni odbor Štrped, Mjesni odbor Veli i Mali Mlun, Mjesni odbor Vrh. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Buzeta broj 1/20 i stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Buzeta”.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 29. ožujka 2020. godine.

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta ( u daljnjem tekstu: Odluka), KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2106/01-01/01-20-2 od dana 23.03.2020. godine, te je čl. 1. Odluke propisano da se odgađa dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta određen za nedjelju 29. ožujka 2020. godine s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) te se obustavlja rad i postupci provedbe izbornih radnji od strane izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.


Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_raspisivanju_izbora_za_članove_MO_-_Grad_Buzet.pdf    68.31 KB
OBJAVA_BIRACIMA_GRAD_BUZET.pdf    486.67 KB
OBJAVA_BIRACIMA_GRAD_BUZET.pdf    486.67 KB